جدول عنوان دوره های آموزشی پایه سوم ابتدایی در سال 93/92


بررسی ، تحلیل و روش تدریس " ریاضی " پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((30 ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " علوم تجربی "پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۸ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " دینی " پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۲ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " قرآن " پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۲ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " فارسی " پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۶ ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " مطالعات اجتماعی" پایه سوم ابتدایی ومبانی علمی((۲۰ ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " تربیت بدنی "پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۲ ساعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " هنر "پایه سوم ابتدایی و مبانی علمی آن((۱۲ساعت ))

برنامه درسی ملی (( ۶  ساعت ))

جـــــــــــــمـــــــــــــــع ســــــــــــــــــاعــــات      ۱۳۴  ساعت 

جدول عنوان دوره های آموزشی سال اول متوسطه (هفتم) در سال 93/92

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " ریاضی " اول متوسطه اول (هفتم)وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 24 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " علوم تجربی " اول متوسطه اول (هفتم)وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 18 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " معارف اسلامی " اول متوسطه اول(هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 12 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " قرآن " اول متوسطه اول (هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 12 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " زبان عربی " اول متوسطه اول (هفتم)وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 24 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " زبان وادبیات فارسی" اول متوسطه اول (هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 12 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " زبان انگلیسی " اول متوسطه اول(هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 30 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " تفکر و سبک زندگی" اول متوسطه اول (هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 24 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " مطالعات اجتماعی " اول متوسطه اول(هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

((24 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " کار و فناوری(فناوری) " اول متوسطه اول (هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 18 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " کار و فناوری(کار) " اول متوسطه اول (هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 30 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس " فرهنگ و هنر" اول متوسطه اول (هفتم)وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 24 ســـاعت ))

بررسی ، تحلیل و روش تدریس "تربیت بدنی وسلامت" اول متوسطه اول(هفتم) وباز آموزی مبانی علمی آن

(( 18 ســـاعت ))

آموزش و پرورش و " برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (( 6 ســـاعت ))

جــــــــمــــــــــــع ســـــــــــــاعــــــــــــات ۲۷۶ ساعت

+ نوشته شده توسط هاتفیان در چهارشنبه 26 تیر1392 و ساعت 3:33 |


Powered By
BLOGFA.COM